Et godt idræts miljø for børn

Gentofte Hockey Klub (GHK) er udtaget af Dansk Hockey union (under Dansk Idrætsforbund) til at deltage i et certificeringsprojekt som omhandler et bedre idrætsmiljø for børn, og har opnået certificeringen i 2004.

Danmarks Hockey Union og Danmarks Idræts Forbund har indgået en 3-årige aftale omkring projektet “et godt idrætsmiljø for børn”

Fra sommeren 2002 starter tre hockeyklubber:

Kalundborg Hockey Klub, Hockeyklubben Orient og Gentofte Hockey Klub på projektet som forvendtes færdig i foråret 2004.

Kort og godt så er projektet baseret på, at klubben skal have et bedre miljø for sine børn i klubben, ligesom klubben generelt skal blive bedre som klub.

For at få kvalitetsmærket som en klub, der har et godt idrætsmiljø for sine børn, skal man kunne opfylde disse 6 krav:

1. Børnepolitik

2. Organisering

3. Et aktivt forældresamarbejde

4. Den gode voksne

5. Et godt aktivitetsniveau

6. Et godt fysisk niveau

1. Børnepolitik

Det væsentligste – det egentlige mål – er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt.

Fællesskab i klubben er umådelig vigtigt – både som grundlag for udvikling (børn udvikler sig hovedsageligt i fællesskab med andre, og ikke alene) og som motivationsfaktor for at fortsætte træningen (det er kun sjovt at komme år efter år, hvis man er en del af fællesskabet).

Fællesskabet skal fungere i flere sammenhænge:

Fællesskab på de enkelte hold.
Fremmes ved;

– en lille fælles snak inden træningen

– en god stemning til træningen

– busture til stævner, af og til også for lilleput

Fællesskab på tværs af hold og alder.
Fremmes ved;

– at træningen af børneholdene ligger samtidigt eller i forlængelse af hinanden, så vejene krydses

– at klubben i forbindelse med fællesarrangementer (julefest, lagkageturnering mm) laver aktiviteter, hvor børnene er sammen på tværs af alder og hold

– at klubben og trænerne har den tydelige holdning, at de store skal hjælpe og passe på de små

– fremover, at bruge de ældste drenge/pige -og ungdomshockeyspillere som hjælpere på de små hold.

Fællesskab i den store gruppe. Hockeyspillere, forældre, trænere, bestyrelse, “gamle” hockeyspillere.

Fremmes ved;

– deltagelse i stævner, hvor forældrene ofte er med, evt. i fælles bus

– afholdelse af stævner i Gentofte.

– at børne/ungdomstræningen udendørs samles på 2 ugentlige dage, hvor den ene træningsdag udgør et samlingspunkt for alle. Vi stiler mod at oprette endnu et børnehold i 2004 (for de 9-11 årige).

– at nye forældre ligesom nye børn altid bydes velkommen i klubben af træneren

– at klubben en gang om året vil tilbyde at tage drenge/pige -og ungdomsspillerne med på en bustur med et par overnatninger til et større stævne. Gerne i udlandet, med deltagelse af flest mulige hockeyspillere og med en gruppe forældre som hjælpere. Turen er også for de drenge og piger, der ikke ønsker at spille til stævnet, men som blot tager med for turens skyld

– prisen for deltagelse i ovennævnte aktiviteter holdes på et niveau, så man må forvente, at økonomiske forhold ikke stiller sig i vejen for spillernes og forældrenes deltagelse.

Vi har valgt ikke at have som mål at vinde et bestemt antal pokaler til klubben. Det er sjovt at vinde, men ikke et mål i sig selv.

Det er en grundregel i alt arbejdet i klubben, at alle hockeyspillere er, og skal føle sig lige velkomne i GHK, uanset evner for spillet. Vi har på GHKs børnehold kun få af en anden etnisk baggrund, på trods af, at hockey er en sportsgren, som dyrkes meget i bl.a. flere asiatiske lande. Vi mener, at hockeyklubben GHK er et godt tilbud, også til familier og børn, der er kommet hertil fra andre lande. Vi finder det naturligt, at sammensætningen af børnegruppen i GHK i højrere grad afspejlede samfundet. Vi vel derfor mere aktivt gøre opmærksom på hockeyklubben gennem kommunens fritidskonsulenter, som har kontakt til børn og unge fra udenlandske familier.

Vi er en klub, hvor børnene indbyrdes behandler hinanden ordentligt, uanset de svagheder og spillemæssige færdigheder, den enkelte måtte besidde. Denne kultur skal bevares. Vi tror , at en sådan kultur primært fremmes ved den holdning, trænerne selv viser i dagligdagen, men også ved, at de voksne resolut og uden berøringsangst griber ind, hvis der er optræk til uheldig adfærd børnene imellem.

Forældresamarbejdet er vigtigt for klubben. Forældrene er en uhyre vigtig ressource for klubben, og de skal føle sig velkomne.

Træningsdagene og klubaktiviteterne skal være noget, både børn og forældre ser frem til.

Træningen i GHK skal gerne give børnene en oplevelse af, at det er sjovt at dyrke idræt, og de har en vis succes med at bruge deres krop. Det er tanken, at når børnene får en positiv oplevelse med idræt, vil de være mere tilbøjelige til fortsat at dyrke idræt i ungdoms-og voksenlivet. Ad den vej kan klubben således påvirke børnenes livsstil, både her og nu og forhåbentlig også på lidt længere sigt, i en fornuftig retning.

Såfremt kvaliteten i klubbens træning skal bevares, skal der således, som det er tilfældet i øjeblikket, også fremover være en høj antal voksne i forhold til antallet af børn.

2. Organisering

Vi ønsker ikke i GHK at oprette et børneråd, der fungerer ved repræsentativt demokrati. Børn skal ikke være ansvarlige for at tale andres sag. Vi mener, at det kan give en usund dynamik imellem børnene.

Vi synes, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at børn ikke kan gemme på glæder og frustrationer, ønsker og bekymringer, indtil næste børnemøde om en måned eller to. Det skal modtages fra børnene, mens det står på.

Vi mener i stedet, at det er de voksnes ansvar i det daglige liv i klubben at være opmærksomme på børnene og deres trivsel. Både på lilleput- og drengeholdet holdes hver gang et “mini-møde” af ca. 5 minutters varighed inden træningens start. Der får træneren mulighed for at mærke stemningen i gruppen, og der er lydhørhed overfor de små kommentarer, børnene har. Det er vores vurdering, at disse “mini-møder” er af stor værdi.

Også inden spillerne drager hjem efter et stævne, samler trænerne dem til et “mini-møde”, så man i fællesskab kan glæde sig over flotte driblinger og mål, men ikke mindst slikke sårene efter hård modstand og tabte kampe.

Træningen er organiseret på en måde, så en af trænerne i starten af træningen har tid til at tale med forældrene, hvis de har noget på hjertet. Forældrene er dem, der kender børnene allerbedst, og det er derfor af stor værdi, at der er et tillidsfuldt forhold mellem forældre og trænere, så forældrene henvender sig, hvis de har indtryk af små eller store problemer. Forældrene bliver på den måde en vigtig kilde til information om børnenes trivsel.

Vi synes, at den beskrevne organisationsform betyder, at børnenes stemme i høj grad bliver hørt i vores klub.

3. Et aktivt forældresamarbejde

Det er vigtigt, at forældrene har mulighed for at deltage i klublivet på flere niveauer.

Hockey bliver en fælles oplevelse for børn og forældre.

Der kan veksles et par ord mellem trænere og forældre, så samarbejdet og tilliden bevares og udvikles.

Forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Når børnene oplever, at forældrene kan lide at være i klubben og har tillid til trænerne, vil dette automatisk overføres til børnene, så klubben også ad den vej får børn, der er trygge ved at gå til brydning.

Forældrene lærer hinanden at kende og knyttes til klubben.

Der laves hvert år arrangementer, hvor spillernes forældre og søskende inviteres med. Det drejer sig om julefest, lagkageturnering mm. og 2 årlige klubaftener. Der er generelt en god opbakning til disse arrangementer.

Klubben har brug for forældrenes hjælp til at løse forskellige praktiske opgaver. Det kan være større eller mindre uden at presse nogen til at påtage sig opgaver.

I og med, at klubben er vokset så meget, som den er, bør man arbejde yderligere hen mod at sprede opgaverne og lægge ansvaret for delområderne ud til forældrene, så “nøglepersonerne” i klubben ikke slides op.

Vi vil derfor nedsætte et forældreudvalg, som skal være ansvarlige for at arrangere klubbens fester, men ikke for at lave alt det praktiske arbejde. Der må de indkalde forstærkninger fra den øvrige forældregruppe.

Forældrene deltager ofte, når børnene er til kampe. Trænerne har sammen med forældregruppen i GHK skabt en klubånd, der stiler mod at støtte børnene bedst muligt og mindske det ganske betydelige pres, der ligger på børnene, når de skal spille kampe. Det ligger således i kulturen:

At der kun gives positive tilråb, ikke bebrejdelser

At ingen får skæld ud, men kun trøst, efter en tabt kamp

At der altid er noget positivt at fremhæve efter tabte kampe (et godt mål, god fight eller ganske enkelt sammenspil)

At man hele tiden forsøger at huske på, at det jo i virkeligheden kun er for sjov (selvom det er forfærdelig svært i kampens hede)

Informationsniveauet fra trænerne/bestyrelsen til forældrene er højt. Den største del af informationen sker via telefonsamtaler, men også GHKs hjemmeside www.ghk.dk er vigtig.

4. Den gode voksne

GHK stiler imod at opnå en gruppe trænere med gode kvalifikationer, både fagligt og personligt.

Trænerne i GHK er deres rolle som forbillede for børnenes bevidst. Det giver dem et ansvar, f.eks. i deres omgang med alkohol og tobak, men også en unik mulighed for at påvirke børnegruppen. F.eks. må man formode, at trænernes adfærd har stor betydning for, at der, også børnene imellem, er respekt for den enkelte, og at børnegruppen kun i ringe grad er præget af hierarki.

GHK vil forsat arbejde på, at få nye trænere på banen. For at bevare kvaliteten, har GHK som mål, at trænerne minimum 1 gang om året skal på et relevant trænerkursus, nye trænere gerne mere.

Lederne bør ligeledes tilbydes kurser gerne årligt, såfremt relevante kurser udbydes.

Desuden vil vi i løbet af de næste 2 år forsøge at sende minimum en, gerne to ungdomshockeyspillere på ungdomslederkursus.

5. Et godt aktivitetsniveau

Dette punkt må skrivers af/eller i tæt samarbejde med trænerne.

Stikord til diskussion:

Træningsdage – også for lilleput? Hvor ofte?

Ungdomsturneringer?

Pokaler – kan vi ad den vej yderligere give børn en succesoplevelse,
uden at der går inflation i sagen?

Et nyt hold for de 9-11årige med leg, spil og hygge.

6. Et godt fysisk miljø

Vores fysiske rammer i GHK er generelt rigtig gode:

Vi har et gode udendørsfaciliteter på Gentofte Stadion om sommeren med mulighed for at ændre træningstidspunkter og træningsdage.

Dog ønsker klubben og arbejder på at få et klubrum, så vi kan udvikle klubben rent socialt.

Indendørs har vi haltider på Bakkegårdsskolen og fællestræning med Hockeyklubben Orient i Engelborghallen.

Vi kæmper en daglig kamp med alle de andre sportsgrene om haltid. Vi ønsker haltid til alle vore hold, så de kan få optimeret deres daglige træning.

Vi tilstræber at gøre vores sport så lidt farlig for vores børn som overhovedet muligt. Derfor har klubben valgt, at lave en sikkerhedspakke som inkluderer benskinner, handske og tandbeskyttere. Denne pakke udleveres til hvert nye ungdomsmedlem, når denne melder sig ind i klubben. Sikkerhedspakken skal bæres til kamp og til træning.